Protectia si Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ASPECTE IMPORTANTE

 

SC. MONIQE TOPDEN SRL este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor.

SC. MONIQE TOPDEN SRL are sediul social  in Comuna Paulesti, Sat Gageni, Nr 451, Prahova, cod postal 107402, telefon 0786327832, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/960/2014, avand cod fiscal RO 33359990 si cont IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 6547 5675 BANCA ROMANEASCA si este reprezentată legal de Flesariu Mona – Manager.

 

SC. MONIQE TOPDEN SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

 

SC. MONIQE TOPDEN SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in functie de optiunea exprimata prin prezentul document.   

 

SC. MONIQE TOPDEN SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar in vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat.  

  

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC. MONIQE TOPDEN SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul promovarii serviciilor, evenimentelor si manifestarilor expozitionale organizate de/la SC. MONIQE TOPDEN SRL  si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, SC. MONIQE TOPDEN SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa, telefon, e-mail, loc de muncă.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre SC. MONIQE TOPDEN SRL S.A, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorul scop:

–              Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, desfasurare campanii promotionale, concursuri, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC. MONIQE TOPDEN SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener SC. MONIQE TOPDEN SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil, etc) vor putea fi prelucrate de SC. MONIQE TOPDEN SRL, in scopul mentionat anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs.stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC. MONIQE TOPDEN SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra. 

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de SC. MONIQE TOPDEN SRL in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SC. MONIQE TOPDEN SRL, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

SC. MONIQE TOPDEN SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de/in cadrul Centrului Expozitional SC. MONIQE TOPDEN SRL, si/sau partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteti chiar dumneavoastra (ca persoana vizata) care ati furnizat datele persoane, in calitate de reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri si ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fiautoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC. MONIQE TOPDEN SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC. MONIQE TOPDEN SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC. MONIQE TOPDEN SRL, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere (cu exceptia situatiei in care SC. MONIQE TOPDEN SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC. MONIQE TOPDEN SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC. MONIQE TOPDEN SRL si/sau vor fi distruse.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu SC. MONIQE TOPDEN SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:     

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va   stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SC. MONIQE TOPDEN SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Procesul decizional individual automatizat inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care decizia:

a)           este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata şi un operator de date;

b)           este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)           are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

 

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC. MONIQE TOPDEN SRL poate:

–                   fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

–                   fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

 

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul SC. MONIQE TOPDEN SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@mtopdent.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: SC. MONIQE TOPDEN SRL, Ploiesti Strada Primaverii nr. 9, Prahova.

 

Prin citirea, crearea unui cont pe site-ul nostru si/sau continuarea utilizarii serviciilor noastre, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/ta corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

–  faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, desfasurare campanii promotionale, concursuri, fidelizare, transmitere newslettere (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC. MONIQE TOPDEN SRL, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

– faptul ca SC. MONIQE TOPDEN SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Totodata, imi va exprimati consimtamantul in mod expres, neechivoc, liber si informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, in scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, desfasurare campanii promotionale, concursuri, fidelizare, transmitere newslettere (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC. MONIQE TOPDEN SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener SC. MONIQE TOPDEN SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

Share This Post

Cos de cumparaturi

X